-->

طرائف من الدارجة المغربية الى اللغة الفرنسية

من طرائف وعجائب الدارجة المغربية

(En arabe on dit: "Drabni l'hit" (le mur m'a frappé
"En francais on dit: "J'ai raté mon train" 
(En arabe on dit: "Mcha 3lia l'tran" (le train est parti
"En francais on dit: "Je suis enrhumé" 
(En arabe on dit: "Drabni l'barde" (le froid m'a frappé
Chez nous les arabes c'est jamais de notre faute...